۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

آرشیو مطالب

لوله های دیگ

لوله های دیگ لوله های دیگ، از نظر ساخت، بطور معمول بر سه نوع است : لوله بدون درز : که از سوراخ کردن و کشیدن میل گرد و سرخ شده، تا حصول اندازه مورد نظر بوجود می آید. لوله جوشی: لب روی لب ( جوش شده به روش آهنگری) که از شکل دادن یک […]

سرویس و نگهداری دیگ بخار

سرویس و نگهداری دیگ بخار توسط اپراتور تاسیسات و یا مهندس تاسیسات که عمدتاً زیر نظر مدیر فنی مجموعه فعالیت می نماید.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژﯼ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژﯼ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻴﺎرهاﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اراﺋﻪ راهﮑﺎرهﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎهش اﻧﺮژﯼ و اﻳﺠﺎد […]

دیگ بخار و سیر تکامل آن

بخار به روش گرما و حرارت دادن به آب ایجاد می گردد . عمده هزینه در دیگ بخار با سوخت ( زغال ، نفت و گاز طبیعی ) . سوخت مصرف شده است و به دلیل بازده حرارتی اهمیت زیادی دارد.

طراحی بخش تابشی کوره ها

طراحی بخش تابشی کوره ها دو وظیفه اساسی بخش تابشی کوره ها عبارتند از: احتراق سوخت انتقال انرژی به سیال فرآیند بر حسب ظرفیت کوره کیفیت سوخت ، نوع طراحی و هزینه های کلی کوره دو عمل مذکور می‌تواند در یک بخش منفرد و یا در دو بخش مجزا صورت گیرد . اگر ظرفیت کوره […]

سوخت ها

سوختهای هیدروکربنی عمده ترین بخش تأمین انرژی واحدهای صنعتی ، حمل و نقل و مصارف خانگی را تشکیل می‌دهند کشف نفت و کاربرد آن در صنعت با توجه به مزایای آن در مقایسه با ذغال سنگ بخصوص از نظر سهولت حمل و نقل و تبدیل به انرژی های حرارتی و مکانیکی موجب گسترش هر چه بیشتر مصرف نفت در جهان گردید .

مشعل

مشعل مشعل جزوی از اساسی ترین قسمت های کوره و از تجهیزات اشتعال و سوخت توسط احتراق می باشد و در مشعل روشهای اشتعال سوختها بسیار متفاوت است با این وجود در تمام مشعل ها موارد یک الگوی معین وجود دارد. در فرآیند احتراق، سوخت با نسبت معینی هوا مخلوط شده و سپس در معرض […]

کوره

عامل اصلی انتقال حرارت مکانیزم تشعشع می باشد . در صنایع نفت ، کوره با اسامی مختلفی ((Processheater )) ، ((Furance)) ، ((direct-firedheater )) ، (( Tubestillheater))، اطلاق می شود .

سیستمهای مختلف گرمایشی

سیستمهای مختلف گرمایشی جدول مقایسه سیستمهای مختلف گرمایشی نوع سیستم حرارت مرکزی حرارت موضعی آیتم رادیاتور فن کویل گرمایش از کف یونیت هیتر هواساز پمپ حرارتی رادیاتور گرمایش از کف بخاری شومینه دستگاههای تابشی کوره هوای گرم هزینه اولیه متوسط متوسط کمی زیاد متوسط متوسط زیاد متوسط کمی زیاد متوسط متوسط متوسط کم هزینه بهره […]

کارکرد دیگ

کارکرد دیگ کارکرد دیگ از لحاظ ایمنی و کارایی بسیار مهم می باشد و یک منبع تامین بخار و یا آبگرم به کارکرد یکنواخت دیگهای گرمایش وابسته است. کارکرد دیگ به ویژه در دیگهای جدید تمام خودکار، یک سیستم پیچیده است و هر گونه اشتباه در کارکرد می تواند باعث توقف کارخانه و حتی انفجار […]

دفتر فروش