۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

آرشیو مطالب

کنترلگر ها و سنجه ها

هر دیگ آبگرم یا دیگ بخار و حتی دیگ روغن داغ نیازمند سنجه ها و کنترلگرها می باشند تا کارکرد آرام و ایمنی را دیگ ما داشته باشد و این سنجه ها و کنترلگرها قبل از حمل دیگ بخار یا دیگ آبگرم در کارخانه سازنده بر روی دیگ ها نصب می شوند.

بازیاب حرارت

بازیافت حرارت هدف اصلی دیگ انتقال حرارت ماده سوختی به سیال مانند آب است. باید دمای محصولات احتراق به کمترین مقدار کاهش یابد تا بتوان بیشترین بازیافت حرارت را کسب نمود. گازهایی که ناحیه کنوکسیون تبخیر کننده را ترک میکنند، دمای بالاتر از دمای اشباع آب دیگ را دارند و بسته به فشار عملیاتی دیگ، […]

خرابیهای ناشی از خستگی

خستگی را اغلب متداولترین مکانیزم مسئول خرابی حین کار وسایل مکانیکی می شناسند.

مبانی کار دیگ بخار

مبانی کار دیگ بخار ایمن کار کردن دیگ بخار مستلزم تعهد مدیریت به ایمنی و تداوم کار قابل اطمینان این دستگاه است و لازمه این تعهد حمایت مدیریت از متصدیان دیگ بخار و مسئولین تعمیر و نگهداری در رابطه با اصلاح اشکالات و ایرادات بوجود آمده در واحد دیگ بخار می باشد. جهت آسانتر کردن […]

جوشکاری پوسته دیگ بخار

بازدهی درز جوش طولی : اگر تمام گرده جوش، تا هم سطح شدن آن با فلز مادر برداشته شود بازدهی جوش را می توان ۱۰۰ درصد و در غیر اینصورت آنرا باید برابر ۹۰ درصد منظور کرد.

لوله های دیگ

لوله های دیگ لوله های دیگ، از نظر ساخت، بطور معمول بر سه نوع است : لوله بدون درز : که از سوراخ کردن و کشیدن میل گرد و سرخ شده، تا حصول اندازه مورد نظر بوجود می آید. لوله جوشی: لب روی لب ( جوش شده به روش آهنگری) که از شکل دادن یک […]

سرویس و نگهداری دیگ بخار

سرویس و نگهداری دیگ بخار توسط اپراتور تاسیسات و یا مهندس تاسیسات که عمدتاً زیر نظر مدیر فنی مجموعه فعالیت می نماید.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژﯼ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژﯼ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻴﺎرهاﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اراﺋﻪ راهﮑﺎرهﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎهش اﻧﺮژﯼ و اﻳﺠﺎد […]

دیگ بخار – تکامل و مسائل دیگ بخار

بخار به روش گرما و حرارت دادن به آب ایجاد می گردد . عمده هزینه در دیگ بخار با سوخت ( زغال ، نفت و گاز طبیعی ) . سوخت مصرف شده است و به دلیل بازده حرارتی اهمیت زیادی دارد.

طراحی بخش تابشی کوره ها

طراحی بخش تابشی کوره ها دو وظیفه اساسی بخش تابشی کوره ها عبارتند از: احتراق سوخت انتقال انرژی به سیال فرآیند بر حسب ظرفیت کوره کیفیت سوخت ، نوع طراحی و هزینه های کلی کوره دو عمل مذکور می‌تواند در یک بخش منفرد و یا در دو بخش مجزا صورت گیرد . اگر ظرفیت کوره […]

دفتر فروش
رفتن به نوارابزار