۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

مقررات برای متصدیان موتورخانه

مقررات برای متصدیان موتورخانه

مقرراتی برای متصدیان موتورخانه

 1. ردگیری و ترسیم سیستم دیگ، و شیرآلات، صافی ها، دستگاههای سنجش و کنترل های مربوطه.

 2. ردگیری و ترسیم سیستم های بخار آب اصلی و کمکی سیستم های آب برگشتی و آب تغذیه دیگ، از جمله شیرآلات، دستگاههای سنجش،کنترل ها و روابط کنترل ها.

 3. بازرسی و آزمایش روکش ها و دیوارهای خارجی.

 4. بازرسی سطوح جانب آب و سطوح جانب گازهای احتراق از لحاظ نشت، خوردگی، ترک، تورم، تاول و دیگر شرایط تضعیف کننده دیگ.

 5. تمیزکاری، بازرسی، آزمایش مشعل های گازسوز، گازوئیل سوز و شیپوره خروجی آنها.

 6. بازبینی مخازن سوخت، در صورت لزوم تمیز کردن صافی ها، خطوط سوخت، و شیر آلات

 7. تنظیم سیستم بازچرخش سوخت، بازبینی و میزان نمودن نقاط تنظیم کنترل ها.

 8. مشاهده و ثبت فشار و دمای سیستم سوخت، بازبینی و میزان نمودن نقاط تنظیم کنترل ها.

 9. بازرسی و بکار انداختن دوده پاک کن ها بطرز مناسب.

 10. آتش کردن، کم کردن سوخت و کم نگه داشتن زغال سنگ در دیگ زغال سنگ سوز.

 11. بازرسی و میزان کار منقل و آسیاب زغال سنگ در یک دیگ زغال سنگ سوز، وارسی سیستم کنترل و سیستم های رابط بین آنها.

 12. راه اندازی، میزان کردن و محکم کردن بادبزنهای دمشی و مکشی، وارسی از لحاظ کارکرد درست کنترل ها، سیستم های رابط بین آنها.

 13. بازرسی مجاری انتهایی گاز احتراق و دودکش ها.

 14. تعیین فشار کوره، جعبه باد و اختلاف فشار ایجاد شده و همچنین دمای کوره و دودکش؛ در صورت لزوم تنظیم مقدار اختلاف فشار تولیدی.

 15. نمونه برداری و تجزیه گازهای احتراق جهت تعیین مقادیرCO2 وCOوCO  تفسیر نتایج و انجام تصحیحات ضروری.

 16. تخلیه، هم از پایین دیگ و هم از سطح آزاد آب در آن.

 17. تخلیه آب شیشه ها و ستونهای آب نما.

 18. آزمایش اخطار کننده های مربوط به پایین و بالا رفتن سطح آب و همچنین کلید قطع سوخت مربوط به کم آبی، پیاده کردن و تمیز نمودن اخطار کننده و کلید مذکور.

 19. تنظیم سطح آب دیگ.

 20. تنظیم تلمبه های آب تغذیه و تلمبه های کمکی و میزان نمودن دستگاههای تنظیم کننده آب تغذیه.

 21. فعال سازی، تنظیم و محکم کردن تنظیم کننده سطح آب تغذیه.

 22. آزمایش شیرهای ایمنی.

 23. قراردادن دیگ در خط.

 24. گرم کردن و قطع خطوط بخار آب.

 25. خارج کردن دیگ از خط، بیرون کشیدن آتش از کوره و تحت کنترل در آوردن دیگ.

 26. انجام تجزیه آب دیگ، تفسیر نتایج بدست آمده، عمل آوری آب تغذیه و در صورت لزوم تنظیم تخلیه مداوم آب دیگ.

 27. انتقال کنترل احتراق از حالت دستی به حالت خودکار و برعکس. وارسی کنترل های ایمنی در طول این کار.

 28. تهیه گزارش روزانه از دیگ و همچنین تهیه پرونده از کار آن .

 29. داخل مدار کردن و از مدار خارج کردن بخار داغ کن ها به طرز مناسب.

 30. تنظیم دما و فشار گرمکن آب تغذیه.

 31. تعویض شیشه و آب بندی مجدد شیشه های آبنما.

 32. برداشتن دریچه های آدم رو و دست رو، تعویض لایه های آب بندی و بستن مجدددرب آنها.

 33. بازرسی، تعمیر و تنظیم شیر های ایمنی در محدوده آیین نامه.

 34. تمیز کردن سطوح جانب آب و سطوح جانب گازهای احتراق دیگ

 35. انجام آزمایش هیدرواستاتیک.

 36. خواباندن دیگ.آگاهی از امر تعویض لوله در قسمتهای بخار زا، بخار داغ کن ها، بهره رسان ها، هوا گرم کن و گرم کن آب تغذیه دیگ.

 37. تنظیم دور پاک کن ها و فواره های مربوطه.

 38. بازرسی، تمیز کاری و تعمیر فشار سنج های دیگ، ابزار دقیق و کنترل کننده ها.

 39. علاوه بر موارد فوق متصدی دیگ می بایست بطور مدام در حال مطالعه در خصوص طراحی دیگ و سیستم های بخار، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و قوانین دولتی شهری و بازرسی بیمه ها و اقدامات اضطراری و موارد ایمنی در دیگ های بخار و آیین نامه ASME باشد.

دفتر فروش